Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Przekaż swoją jałmużnę seniorom w swojej parafii

Nasze galerie

Chcę pomóc - jestem przedsiębiorcą

Przepisy dotyczące darowizn od osób prawnych

Osoby prawne (np.: firmy) mogą przekazaną darowiznę odpisać od dochodu:

 • do 10% uzyskanego dochodu, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas. Jest to darowizna na działalność pożytku publicznego.
 • bez limitu procentowego ani kwotowego – całą darowiznę, gdzie potwierdzeniem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Caritas oraz pisemne sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny dostarczone przez Caritas w ciągu 2 lat. Jest to darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła.

Szczegółowe informacje:
I. DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH NA CELE OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹŃ. ZM.).
Darowizny mogą być przekazywane na cele, określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym działalność charytatywną.
Zgodnie z przepisami tej ustawy oraz ustawy o podatku dochodowym każda osoba prawna może przekazać darowiznę do wysokości 10% dochodu.
Podatek dochodowy od osób prawnych:
„Art. 18 ust. l: Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 , stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7 a ust. l po odliczeniu:
l) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10 proc. dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. l."
Osobami prawnymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są m.in. kościelne osoby prawne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Art.3 ust 3 Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Caritas prowadzi działalność pożytku publicznego (m.in. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, promocja i organizacja wolontariatu, i inne) w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dlatego też możliwe jest zarówno przekazanie na jej rzecz darowizn w wyżej wymienionej wysokości, jak i zgodne z ustawą ich odliczenie.
Odliczenie darowizn przekazanych na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
UWAGA: nie jest warunkiem przekazania darowizny posiadanie przez Caritas statusu organizacji pożytku publicznego uzyskanego poprzez rejestrację w KRS
Patrz: art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b i 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Tomasz Kopytowski     
<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe