Caritas Archidiecezji Łódzkiej


Życzenia na Boże Narodzenie 2020 z Aleppo - s. Brygida Maniurka

Nasze galerie

Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej

PREAMBUŁA

Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas wypełnia w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Łódzkiej. Podejmowane zadania realizowane są w duchu poszanowania osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Caritas Diecezji Łódzkiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona została Dekretem Ordynariusza Diecezji Łódzkiej Biskupa Władysława Ziółka, w dniu 2 kwietnia 1990 roku (l.dz.368/90).

2. Caritas posiada osobowość prawną: kościelną (kanony 114 – 116 Kodeksu Prawa Kanonicznego)
i państwową (Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w PRL, z dnia 17 maja 1989 roku, Dz.U. nr 29, z dnia 23 maja 1989 roku, poz. 154).

3. Wraz z podniesieniem Diecezji Łódzkiej do rangi Archidiecezji Łódzkiej (na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej z dnia 25 marca 1992 roku), nazwa Caritas Diecezji Łódzkiej zmieniona została na nazwę Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

4. Terenem działania Caritas jest obszar Archidiecezji Łódzkiej. Siedzibą Caritas jest miasto Łódź.

5. Patronem Caritas jest bł. Rafał Chyliński.

6. Świętem patronalnym Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

7. Caritas Archidiecezji Łódzkiej używa nazwy – Caritas Archidiecezji Łódzkiej, w skrócie Caritas.

8. Caritas Archidiecezji Łódzkiej używa symbolu przedstawiającego czerwony, równoramienny krzyż
z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami CARITAS, wpisanymi we wnętrzu krzyża w stylizowaną formę serca. Pod krzyżem znajduje się czerwony napis Caritas. Całość umieszczona jest w prostokątnej ramie
z zaokrąglonymi narożnikami w kolorze czerwonym. Dla zastosowania znaku opracowany jest system identyfikacji wizualnej.

 

Rozdział II - MISJA

1. Misja Caritas została przyjęta zarządzeniem Dyrektora Caritas z dnia 21 maja 2008 roku.

2. Misję Caritas sformułowano następująco: Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego. Pomagamy każdemu potrzebującemu. Robimy to mądrze,
z szacunkiem i miłością miłosierną. Zmieniamy siebie i świat.

 

Rozdział III - ZADANIA CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Misja Caritas wypełniana jest poprzez:

1. krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec osób i grup społecznych;

2. dokształcanie i formację osób duchownych i świeckich, w tym pracowników i wolontariuszy;

3. analizowanie przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej występowania, opracowywanie programów i środków zaradczych zmierzających do jej usuwania;

4. zakładanie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych chorym i ich rodzinom w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych oraz w ośrodkach dziennych, w szczególności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki  długoterminowej i rehabilitacji;

5. zakładanie i prowadzenie żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, punktów wsparcia oraz świetlic dla dzieci i młodzieży;

6. zakładanie i prowadzenie domów dziecka, domów samotnej matki, domów dla chorych, domów starców, domów dziennego pobytu, noclegowni, przytulisk oraz innych zakładów i ośrodków opieki zamkniętej i otwartej dla osób zdrowych, chorych i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo;

7. zakładanie i prowadzenie kuchni i jadłodajni oraz udzielanie pomocy żywnościowej;

7.1. wykonywanie zadań Banku Żywności, w szczególności poprzez: zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i dystrybucję żywności produkowanej w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki, w szczególności żywności z krótkim terminem ważności, zapobieganie zjawisku, zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących bezpośrednią pomoc potrzebującym;

8. organizowanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej, zwrotnej i bezzwrotnej, dla osób fizycznych i instytucji;

9. organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych, kataklizmach, epidemiach i konfliktach zbrojnych;

10. prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz uchodźców i migrantów;

11. organizowanie różnych form wypoczynku w kraju i za granicą, w szczególności dla:

11.1. dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, patologicznych, dysfunkcyjnych;

11.2. dzieci i młodzieży polonijnej i z zagranicy;

11.3. osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

12. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej;

13. wspieranie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

14. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w szczególności:

14.1. edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych;

14.2. organizację koncertów i innych wydarzeń kulturalnych

15. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie sportu i turystyki, w szczególności:

15.1. edukację sportową i krajoznawczą dzieci, młodzieży i dorosłych;

15.2. organizację zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;

16. Organizowanie i prowadzenie działań z zakresu promocji zatrudnienia, w szczególności:

16.1. aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym;

16.2. pośrednictwo pracy;

16.3. organizację i prowadzenie kursów i szkoleń, staży i praktyk zawodowych;

17. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób, rodzin, grup społecznych oraz środowisk;

18. organizowanie i prowadzenie konsultacji specjalistycznych;

19. organizowanie i prowadzenie działań finansujących działalność statutową, w szczególności:

19.1. koncertów i imprez charytatywnych;

19.2. kampanii informacyjnych i promocyjnych;

19.3. zbiórek publicznych, kwest, licytacji, aukcji i innych;

20. organizowanie i prowadzenie społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych;

21. zakładanie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego;

22. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest na działalność statutową.

 

Rozdział IV - MAJĄTEK CARITAS ARCHIDIECEZJ1 ŁÓDZKIEJ

1. Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

2. Środki materialne Caritas pochodzą z:

2.1. nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Caritas oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem przepisów kanonu 1292 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

2.2. subwencji i dotacji krajowych i zagranicznych;

2.3. zapisów, spadków i darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych;

2.4. odpisów podatkowych na cele charytatywne od osób fizycznych i prawnych;

2.5. działalności gospodarczej (np.: wytwórczej, handlowej, usługowej, szkoleniowej, itp.) prowadzonej przez powołane przez Caritas jednostki;

2.6. działalności powołanych przez Caritas organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych jednostek;

2.7. ofiar pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych;

2.8. zbiórek pieniężnych i rzeczowych oraz akcji o charakterze charytatywnym.

3. W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisami kanonu 1267 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przestrzega przepisów prawa polskiego i kanonicznego, w szczególności kanonów: 1282, 1284 § 1 i 1290 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

4. W zakresie kościelnej działalności miłosierdzia, finansowanej ze środków własnych, Caritas podlega nadzorowi i kontroli wewnętrznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego;

5. Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas.

6. W razie likwidacji Caritas jej majątek – uwzględniając wolę ofiarodawców – przechodzi na własność Archidiecezji Łódzkiej z przeznaczeniem na cele charytatywne.

 

Rozdział V - STRUKTURA PERSONALNA CARITAS ARCHIDIECEZJI  ŁÓDZKIEJ

1. Nadrzędną władzą Caritas jest Arcybiskup Łódzki, który:

1.1. powołuje Caritas do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje ją;

1.2. nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian;

1.3. powołuje i odwołuje Dyrektora Caritas, którym jest zawsze duchowny inkardynowany do Archidiecezji Łódzkiej;

1.4. na wniosek Dyrektora mianuje i odwołuje Zastępców Dyrektora;

1.5. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas;

1.6. przyjmuje roczne sprawozdania z działalności Caritas.

2. Dyrektor Caritas:

2.1. w imieniu Arcybiskupa jednoosobowo zarządza Caritas;

2.2. kieruje bezpośrednio Caritas i organizuje przewidziane Statutem działania, dla zrealizowania misji i zadań Caritas;

2.3. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2.4. informuje Arcybiskupa Archidiecezji Łódzkiej o działalności Caritas;

2.5. zatrudnia pracowników Caritas;

2.6. powołuje jednostki podległe Caritas;

2.7. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie ze stanu i działalności Caritas za rok ubiegły;

2.8. zarządza majątkiem Caritas;

2.9. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, nieruchomości i ruchomości, pod tytułem odpłatnym lub darmowym.

3. Zastępca Dyrektora Caritas:

3.1. wykonuje zadania powierzone mu przez Dyrektora Caritas i zastępuje go, w czasie nieobecności;

3.2. reprezentuje Caritas wyłącznie na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

4. Pracownicy Caritas:

4.1. uczestniczą w misji charytatywnej Kościoła poprzez swoją pracę i postawę opartą na etosie miłości bliźniego wynikającym z Ewangelii;

4.2. uczestniczą w wypełnianiu misji Caritas;

4.3. mają obowiązek doskonalenia zawodowego i formacji w sposób określony w Regulaminie Pracy Caritas;

4.4. korzystają z praw i podlegają obowiązkom zapisanym w Kodeksie Pracy oraz Regulaminie Pracy Caritas.

 

Rozdział VI - STRUKTURA TERYTORIALNA CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

1. Dla realizacji misji i celów Caritas powoływane są terenowe jednostki Caritas:

1.1. Oddziały;

1.2. Zespoły;

1.3. Koła.

2. Sposób powołania, strukturę i działalność terenowych jednostek Caritas określają statuty i regulaminy poszczególnych jednostek.

 

Rozdział VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej został przyjęty i zatwierdzony przez Arcybiskupa Łódzkiego w dniu 30 czerwca 2012 roku

Tomasz Kopytowski     

<- wróć
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła oraz autora.
Wspierają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas
 • Wspirają nas

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

wpłać on-line
przekaż 1 % podatku
przekaż dary rzeczowe